DOMOVNÍ ODPAD

11.03.2013 14:03

Vážení obyvatelé,

domovní odpad vhazujte do SVÝCH popelnic nebo odvezte do sběrných dvorů !!!

Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo) a jejich okolí NESLOUŽÍ JAKO SKLÁDKA !!!

Nechceme tu žít jako na smetišti, i okolí našich domů je domov nás všech, chraňme si ho a udržujme v čistotě. Na každém z nás záleží, v jakém prostředí budeme vychovávat naše děti.

INFORMACE Z MAGISTRÁTU MĚSTA KLADNA

Dne 15.10.2011 nabyla účinnosti Vyhláška města č. 43/11 „ O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na území města Kladna“. Dle vyhlášky jsou občané města Kladna povinni komunální odpad třídit a odpad odkládat pouze na místech k tomu určených: Pravidla pro sběr zbytkového směsného komunálního odpadu a pro tříděný sběr papíru, plastů, nápojových kartonů, bílého a barevného skla zůstávají stejná.  Velkoobjemový odpad  mohou občané i nadále odkládat za asistence Městské policie Kladno do  rozmisťovaných sběrných van, ale také do sběrných dvorů, kde byla stanovena hranice přijetí velkoobjemového odpadu 300 kg /os./rok. Novinkou vyplývající z dané vyhlášky je skutečnost, že stavební odpad, který není komunálním odpadem, již nebude od 15.10.2011 možno bezplatně odložit ve sběrných dvorech města, ale tento odpad může občan za úplatu odstranit jeho předáním pouze těm zařízením, které mají k nakládání s tímto odpadem potřebný souhlas. Vyhláška nově specifikuje pravidla pro sběr biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu, který byl zaveden pro občany žijící v rodinné zástavbě města.

www.mestokladno.cz